Insecticide

Insecticide

Denumirea produsului Substanta activă Ambalaj Norma de consum la l,kg/ha Producător
Actara 25 WG tiametoxam 250g/kg 0,25 kg 0,06-0,1 Syngenta
Admiral 100 EC piriproxifen 100 gl 1 L 0.8
Apollo 500 SC clofentezin 500 g/l 1 L 0,24-0,6 Adama
Avaunt EC indoxacarb 150 g/l 1 L 0,2-0,4 DuPont
Belt 480 SC flubendiamid 480 g/l 1/10 L 0,04-0,1 Bayer CropScience
Benevia OD cyantraniliprol 100 g/l 1 L 0,5-1,0 DuPont
Bi-58 NEW dimetoat 400 g/l 1 L 0,5 – 1,9 BASF
Biscaya 240 OD tiacloprid 240 g/l 5 L 0,2-0,3 Bayer CropScience
Calypso 480 SC tiacloprid 480 g/l 1 L 0,12 – 0,3 Bayer CropScience
Confidor 200 SL imidacloprid 200 g/l 0,5 L 0,25 – 0,6 Bayer CropScience
Connect 112,5 SC imidacloprid 100 g/l + beta-ciflutrin 12,5 g/l 5 L 0,4-0,6 Bayer CropScience
Coragen 20 SC clorantraliniprol 200 g/l 0,2 L 0,05-0,15 DuPont
Decis f-Luxx 025 EC deltametrin 25 g/l 5 L 0,15-1,0 Bayer CropScience
Decis Profi 250 WG deltametrin 250 g/kg 0,6 kg 0,025-0,05 Bayer CropScience
Envidor 240 SC spirodiclofen 240 g/l 1 L 0,4-0,5 Bayer CropScience
Fastac 100 EC alfa-cipermetrin 100 g/l 1 L 0,07-0,32 BASF
Kestrel 20 SL acetamiprid 200 g/l 1 L 0.25 Adama
Kohinor 200 SL imidacloprid 200 g/l 1L 0.3 Adama
Lamdex 5 EC lamda-cihalotrin 50 g/l 1 L 0,3 – 0,8 Adama
Lannate 20 L metomil 200 g/l 1/5L 1,0-2,2 DuPont
Mavrik 2 F tau-fluvalinat 240 g/l 1/5 L 0,2-0,8 Adama
Nurelle D 50/500 EC cipermetrin 50 g/l + clorpirifos 500 g/l 1/5L 1,0-1,5 Dow Agrosaences
Pirimor 50 WG pirimicarb, 500 g/kg 1 kg 0,25 – 0,75 Syngenta
Proteus 110 OD tiacloprid 100 g/l + deltametrin 10 g/l 5 L 0,5-0,75 Bayer CropScience
Pyrinex 250 ME clorpirifos 250 g/l 1/5 L 3,5 – 4,0 Adama
Pyrinex 480 EC clorpirifos 480 g/l 1/5 L 2,0 – 2,5 Adama
Pyrinex Super 420 EC clorpirifos+bifentrin, (400+20) g/l 5 L 0,5 – 1,0 Adama
Seizer 10 EC bifentrin 100 g/l 1 L 0.6 Adama
Sumi-alfa 5 EC esfenvalerat 50 g/l 1 L 0,03 – 1,0